Thursday, August 19, 2010

အားလံုးတူညီ လႈပ္ရွားၾကမည္

□ မဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ □

ျမန္မာျပည္သူျပည္သား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ခင္ဗ်ား၊

မၾကာခင္မွာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ေရွ႕ေရး လမ္းခ်ိဳးတစ္ခုကို ေရာက္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ့အနာဂါတ္အေရးကို သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာေပးမယ့္ အခ်ိဳး
အေကြ႕တစ္ခုျဖစ္လို႔ သတိထားၿပီး အခ်ိန္လည္းနည္းနည္းေပး စဥ္းစားၾကေစခ်င္ပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ -

* မိမိသားစဥ္ေျမးဆက္နဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ့အနာဂါတ္အေပၚ သက္ေရာက္ေစပါလိမ့္မယ္၊
* ကမၻာမွာလည္း ဆင့္ကဲသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေစပါလိမ့္မယ္၊

ျမန္မာျပည္ရဲ့အစဥ္အလာကိုၾကည့္ရင္ -

* စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းမႈ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ယခုအခါမွာ အရပ္ဝတ္စစ္သားမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသြင္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္ေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳး စားေနပါတယ္။
* ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လမ္းခ်ိဳးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵနဲ႔ေရြးခ်ယ္မႈဟာ အရာမထင္ခဲ့ပါဘူး။
* ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲမွာ ျပည္တြင္းသာမက ကမၻာတစ္ဝွမ္းက ပါ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္တဲ့၊ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေထာက္ခံမႈအခ်ိဳးအစား ထြက္ေပၚ လာခဲ့တာမို႔ မဲဘယ္လိုထည့္ထည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္မလာႏိုင္တာထင္ ရွားပါတယ္။

ကမၻာကိုၾကည့္ျပန္ရင္ -

* မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ျပည္သူအမ်ား စုအက်ိဳးကို ရည္ရြယ္တဲ့စနစ္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းရွိၾကရပါတယ္၊ စည္းကမ္းျပည့္ ဝေသာဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့အေခၚအေဝၚ မရွိပါဘူး။
* ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတာဟာ ျပည္သူေတြကသူတို႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံကိုစီမံခန္႔ခဲြေပးဖို႔ သေဘာတူလက္ခံတဲ့သူေတြကို ေရြးခ်ယ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ သာ ျဖစ္ပါတယ္။
* ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟာ အမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ အဓိကမဲေပးၾကသူျပည္သူေတြနဲ႔ ကမၻာကယံုၾကည္လက္ခံတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းေတြကို အသံုးျပဳရပါတယ္။

ဒီေတာ့ ရလဒ္အေနနဲ႔ အတိုခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ဆြဲရရင္ -

* မၾကာခင္မွာက်င္းပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈ၊ ေစတနာမွန္ကန္မႈ၊ အမ်ားအက်ိဳးေရွ႕ရႈမႈနဲ႔ အမ်ားလက္ခံႏိုင္မႈေတြ ကင္းေဝးေနတာ ကိုျမင္ႏိုင္ပါ တယ္။
* အခုက်င္းပမယ့္ ျမန္မာျပည္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဘယ္စံႏႈန္းနဲ႔မွတိုင္းတာလို႔အံမ ဝင္ႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအမည္ခံ အတုအေယာင္လုပ္ငန္းစဥ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
* လူအမ်ားမသိနားမလည္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားအေပၚ တမင္တကာရည္ရြယ္ အျမတ္ထုတ္ၿပီး အာဏာကိုမတရားဆက္္လက္ဆုပ္ကိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့လုပ္ရပ္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။
* ျပည့္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြဟာ ျပည္သူေတြအတြက္သာ အလုပ္အေႂကြးျပဳေပးဆပ္ ၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအထက္၊ ျပည္သူေတြအထက္မွာ ရွိမေနသင့္ပါဘူး။
* ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးရဲ့ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ယံုၾကည္ႏိုင္ ေလာက္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔လုပ္ေဆာင္မႈေတြ မေပၚေပါက္မခ်င္း မဲမထည့္ပဲ အစဥ္တစိုက္အၾကမ္းမဖက္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားၾကသင့္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲဆိုဆို ကိုယ့္ၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ေပးဖို႔ရာမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္ သားေတြရဲ့ လက္ထဲမွာသာက်ေရာက္ေနပါတယ္။ လက္နက္၊ လုပ္ႏိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈေတြေအာက္မွာ ဆန္႔က်င္အာခံဖို႔ နည္းလမ္းမရွိလွေပမယ့္ ျမန္မာျပည္အ တြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းအက်ိဳးျပဳမယ့္ အားထုတ္ႏိုင္မႈအခ်ိဳ႕ကို တင္ျပရရင္ေတာ့ -

* ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ရွိေနသူမ်ားကေန ျမန္မာျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့သူမ်ားဆီ တယ္ လီဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မဲဘာေၾကာင့္မထည့္သင့္သလဲဆိုတာ အေၾကာင္းၾကား ေဆြးေႏြးရွင္းျပျခင္း - (ေသာင္းသိန္းမကရွိတဲ့ဖုန္းေတြကို ပိတ္ပင္တားဆီး ေႏွာင့္ယွက္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး) - ၿသ ဠသအန ဏ့သညန ဃောစေငါည
* ျပည္တြင္းျပည္ပကျပည္သူေတြအားလံုး မဲမထည့္ေရးနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေရးလက္ ကမ္းစာေစာင္ေတြကို တတ္စြမ္းသေလာက္ရိုက္ႏွိပ္ေဝဌျခင္း - ဴနေ္ူနအ ဃောစေငါည
* ျပည္တြင္းမွျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာမသမာမႈသတင္းမ်ားကို အခ်က္ အလက္ေတြနဲ႔တကြ သတင္း႒ာနမ်ားဆီေပးပို႔ၿပီး ဝိုင္းဝန္းေဖၚထုတ္ေပးျခင္း - ဃငအငဖနည ြၽနစသမအနမ ဃောစေငါည တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးမွာ “လ” ပိုင္းအခ်ိန္ဆိုတာဟာ အင္မတန္တိုေတာင္းလွပါတယ္။ အခုျပဳ လုပ္မယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ခရီးတစ္ေထာက္သာ ျဖစ္ေပ မယ့္ ေျပာဆိုျငင္းခံုေနၾကဖို႔ အခ်ိန္မရွိတာေၾကာင့္ အျမန္ဆံုးကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြခ်ၿပီး လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တာဝန္ သိသူသာ တာဝန္ရွိပါတယ္၊ ေရြးခ်ယ္မႈဟာ စာဖတ္သူအေပၚမွာသာ မူတည္တာမို႔ ….


ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျမတ္ႏိုးၿပီး ျပည္သူ႔အင္အားကို ယံုၾကည္တဲ့၊
ျမန္မာျပည္သားတစ္ဦး
၁၆၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀